LSD, psychedelika - reality designer's homepage - intenzita tripu

TRIP LEVEL SYSTEM

P�esto�e je t�k� vymyslet stupnici hloubky pro�itk�, kter� by byla aplikovateln� na v�t�inu lid�, n�kolik takov�ch stupnic u� existuje. Nejuzn�van�j�� je 5ti �rov�ov� stupnice, kterou vytvo�il Graeme Carl. Existuje i n�kolik dal��ch, nap�. 3 hv�zdi�kov� stupnice Alexandra Shulgina. Graemova verze rozd�luje hloubku pro�itk� do 5 �rovn�, od pouh�ch zm�n n�lady bez halucinac� a� k �pln�mu odpout�n� od reality. Stru�n� popis �rovn� jsem p�elo�il, dole naleznete odkazy na origin�ln� anglick� �l�nky s n�dhern�m popisem z�itk� na jednotliv�ch �rovn�ch. Trip v�t�inou neprob�h� na jedn� �rovni, ale p�eskakuje z jedn� �rovn� na druhou.

Level 1:
Tato �rove� vytv��� m�rn� euforick� pocit obohacen� o p�r jednoduch�ch zrakov�ch halucinac� (nap�. jasn�j�� barvy). Kr�tkodob� v�padky pam�ti. M�n� se komunikace mezi levou a pravou ��st� mozku, co� zp�sobuje lep�� a mohutn�j�� dojem z hudby.

Level 2:
Jasn� barvy a slo�it�j�� vizu�ln� halucinace (v�ci za��naj� d�chat a h�bat se) p�i zav�en�ch o��ch se za��naj� objevovat 2D obrazce Zmaten� my�lenky. Ohromn� zv�en� kreativity a n�paditosti zp�soben� obch�zen�m p�irozen� smyslov� filtrace. Zm�ny v my�len� u� jsou pom�rn� velk�, za��naj� probl�my s asociacemi, opakov�n� my�lenek, zm�n�n� vn�m�n� �asu, v�born� dojem z hudby.

Level 3:
Velmi jasn� a re�ln� visu�ln� halucinace, v�echno vypad� k�iv�, na zdech se objevuj� konkr�tn� pokroucen� a kaleidoskopick� obrazce (kruhy, tv��e.....). Vid�te, sly��te a dok�ete nahmatat v�ci, kter� v�bec neexistuj�. P�i zav�en�ch o��ch se objevuj� 3D obrazce a re�ln� obrazy. Nast�v� zmaten� smysl� (vid�te zvuky p�i otev�en�ch o��ch atd...) �pln� v�it� se do hudby, halucinace se p�izp�sobuj� hudb�. Deformace �asu a "okam�iky v��nosti" - v�padky v �ase, kdy nev�te co jste d�lali. Vn�m�n� �asu je nesm�rn� obt�n�.

Level 4:
Nerozpoznateln� re�ln� halucinace (jeden objekt se m�n� v druh�..). Potla�en� vlastn�ho ega (v�ci k v�m za��naj� mluvit, m�te nar�z dv� protich�dn� my�lenky. ��ste�n� ztr�ta pseudoreality, �as je nevn�mateln�. Z�itky vn� vlastn�ho t�la. Ob�asn� ztr�ta smyslov�ho vn�m�n�.

Level 5:
Psychedelick� z�itek na psychedelick� d�vce, �pln� ztr�ta spojen� s pseudorealitou. Smysly odm�taj� fungovat norm�ln�. �pln� ztr�ta vlastn�ho ega. Duchovn� spojen� s prostorem, v�cmi a vesm�rem - nalezen� v�eho skute�n�ho v sob�. Ztr�ta psedureality a stav �ist�ho v�dom� je tak odli�n� od norm�ln�ho vn�m�n�, �e tato �rove� se st�v� nepopsatelnou. P�edchoz� �rovn� jsou relativn� dob�e popsateln� pomoc� zm�n oproti norm�lu. Tato �rove� je nepopsateln�, proto�e v n� neexistuje norm�ln� sv�t se kter�m by se dalo srovn�vat.... (n�bo�ensk� pozn�n�, osv�cen�...)

ÚVOD

Perfektn� anglick� popisy trip� na kouzeln�ch houbi�k�ch, rozt��d�n� podle t�to stupnice, najdete zde.

LEVEL 2-3 LEVEL 3-4 LEVEL 4-5